Regulamin                                                        Regulamin Silver RoomI. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu umeblowanego i wyposażonego pokoju prywatnego  prezentowanego na stronie www.pokojeprywatne.pl, w tym warunki dokonywania rezerwacji.

II. Zakres Umowy najmu
1. Umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Najemcą stanowi umowę najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Do umowy najmu krótkoterminowego nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Umowa obejmuje wyłącznie wynajem pokoii prywatnych. Właściciel obiektów nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług. W szczególności właściciel obiektu nie świadczy na rzecz Najemcy usług hotelarskich (w tym sprzątania pokoi, przechowania rzeczy etc.), transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

III. Rezerwacja. Zawarcie umowy
1. Dokonanie rezerwacji pokoju wymaga: kontaktu telefonicznego lub mailowego, potwierdzenia przez właściciela obiektu terminu rezerwacji pokoju oraz ilości osób, wpłaty przez Najemcę zadatku w wysokości wartości 1 (pierwszej) doby najmu, na konto bankowe w terminie 48 godzin od otrzymania e-maila.
2. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Najemca zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu. Rezerwacja uważana jest za dokonaną z chwilą wpłynięcia zaliczki na konto. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu pokoju  pomiędzy właścicielem obiektu, a Najemcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Potwierdzenie rezerwacji Najemca otrzyma mailem/telefonicznie w ciągu 24 godzin od  złożenia rezerwacji.
4. Zadatek należy uregulować w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania od właściciela obiektu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
5. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, rezerwacja zostanie zatwierdzona, a Najemca otrzyma e-mail./sms z potwierdzeniem zaksięgowania zaliczki na koncie właściciela obiektu oraz wszystkimi niezbędnymi danymi koniecznymi do realizacji pobytu.IV. Zmiany w rezerwacji. Odwołanie i skrócenie okresu najmu
1. Zmiana rezerwacji polegać może na zmianie terminu lub okresu najmu. Zmiany rezerwacji dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i utworzenie nowej, przy czym zaliczka wpłacona przy poprzedniej rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet zaliczki wynikającej z nowej rezerwacji. W przypadku gdy cena najmu wynikająca z nowej rezerwacji będzie wyższa, Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty zaliczki, ze skutkami określonymi w par. III. W przypadku gdy cena najmu będzie niższa, wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi.
2. Właściciel obiektu uwzględni zmianę rezerwacji stosownie do istniejących możliwości. W przypadku braku możliwości uwzględnienia zmiany w całości lub w części, zmianę rezerwacji uznaje się odpowiednio za odwołanie rezerwacji lub skrócenie okresu najmu. O odwołaniu rezerwacji lub skróceniu okresu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu drogą e-mailową lub telefonicznie.
3. W przypadku, gdy odwołanie rezerwacji z przyczyn dotyczących Najemcy nastąpi: nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem przyjazdu, wpłacona zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7  dni od dnia otrzymania przez właściciela obiektu informacji o odwołaniu rezerwacji, w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem przyjazdu - właścicielowi obiektu przysługiwać będzie prawo zatrzymania całej kwoty.
4. W przypadku anulacji rezerwacji bezzwrotnej wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.
5. W przypadku skrócenia rezerwacji podczas pobytu, opłata za pokój nie ulega zwrotowi.

V. Przyjazd i odbiór kluczy
1. Wydanie pokoju Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Wydanie pokoju przed godziną 15:00 może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez właściciela obiektu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Najemca zobowiązany jest poinformować właściciela obiektu o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować właściciela obiektu o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
3. Podczas zakwaterowania pobierana jest kaucja/preautoryzacja na karcie  zwrotna w wysokości ustalonej podczas potwierdzania rezerwacji. Kaucja ta zostanie zwrócona .Najemcy w wysokości nominalnej w dniu zwrotu pokoju, po ewentualnym potrąceniu z niej roszczeń (wierzytelności) przedstawiciela właściciela obiektu wobec Najemcy, które kaucja zabezpiecza.
4. Wydanie pokoju prywatnego następuje na podstawie okazanego przedstawicielowi właściciela obiektu dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy do pokoju  oraz prezentację mieszkania  i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 wydanie pokoju  następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości ceny najmu oraz kaucji zwrotnej.
6. Przedstawiciel właściciela obiektu może odmówić wydania kluczy do pokoju osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień regulaminu (np. w sytuacji, gdy liczba osób zamierzających zamieszkać w pokoju będzie większa niż liczba podana w opisie .
7. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przedstawiciela obiektu o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w pokoju.

VI. Obowiązki Najemcy
1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w opisie pokoju, zamieszczonym na stronie www.pokojeprywatne.pl .pl lub uzgodnionej z właścicielem obiektu     
2. W pokojach zabrania się wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego ustalenie z właścicielem
3. W pokojach zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, złamanie tej zasady skutkuje jednorazową opłatą 200zł/dzień.
4. W mieszkaniu oraz całym budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
5. Najemca nie może oddawać w podnajem pokoii oraz przekazywać ich osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu pokoju w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
7. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość wszelkich szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca. Właściciel obiektu decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w mieszaniu.
8. Przedstawicielom właściciela obiektu przysługuje prawo wstępu do mieszkania celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w pokoju, przedstawiciele właściciela obiektu niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu w tym w szczególności zapisów ust. 1-8 niniejszego paragrafu, właściciel obiektu upoważniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
10. Zwrot pokoju w ostatnim dniu najmu następuje do godziny 11:00. Zwrot pokoju po godzinie 11:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez właściciela obiektu. Najemca zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z przedstawicielem właściciela obiektu.
11. Z chwilą zakończenia okresu najmu, klucze odbiera osoba upoważniona przez właściciela obiektu, dokonując jednocześnie przeglądu pokoju  w obecności Najemcy.
12. W razie niedokonania zwrotu pokoju po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać właścicielowi obiektu karę umowną w wysokości dwukrotności aktualnej ceny za dany pokój ,za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.
13. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją całej szkody wyrządzonej właścicielowi obiektu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

VII. Ceny
1. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do pokoju mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci). Z tytułu opłat za media Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
W cenę najmu nie są wliczone koszty opłaty klimatycznej, kwota ta wynosi 2,26zł za osobę na dzień i jest opłacana w dniu przyjazdu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją. Dane osobowe udostępniane przez Gościa są przetwarzane przez Silver Room tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
2. Zarówno Silver Room jak i właściciel mieszkania nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy stanowiących własność Gościa lub będących w jego posiadaniu, w tym za kradzież takich rzeczy.
3. Zarówno Silver Room jak i właściciel mieszkania nie ponoszą odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek urazów, wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich, które to miały miejsce w mieszkaniu lub na terenie części wspólnych budynku, w którym pokój się znajduje, w okresie pobytu Gościa. Zarówno Silver Room jak i właściciel miezkania są w pełni zwolnieni z takiej odpowiedzialności.
4. Zarówno Silver Room jak i właściciel mieszkania nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest pokój, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Silver Room lub właściciela mieszkania dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich, itp.
5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu zawieranej pomiędzy Silver Room a Gościem.
6. Treść niniejszego Regulaminu jest własnością objęta prawami autorskimi Silver Room i nie zezwala się kopiowania i używania tej treści przez osoby trzecie w części lub w całości, bez pisemnej zgody Silver Room.